SÈVIS LANG

SÈVIS LANG

Nan Distrik Eskolè Holyoke Public la, nou vle tout paran ak responsab legal elèv yo pwofite nan yon patisipasyon tout bon nan edikasyon pitit yo. Pèsonn pa dwe genyen pou mande fanmi, ni zanmi, ni pitit ede li nan pwoblèm lang, pou rive kominike avèk lekòl la. Sèvis lang lan ede paran ak responsab legal ki pa konn pale angle byen kominike aklè avèk pèsonnèl lekòl la. Gid sa a esplike prensip sèvis lang lan, ak pwosedi nou swiv pou fè tradiksyon (ekri) ak entèpretasyon (pale) pou tout fanmi ki bezwen yo. Si ou gen nenpòt kesyon, oswa plent, oswa kòmantè, rele nan nimewo ki ekri anba paj la.

Kisa nou fè: Misyon Ekip Tradiksyon nan Sèvis Elèv la, se veye pou fanmi yo rive patisipe tout bon nan tout aspè, tout pwogram, tout opòtinite, ak tout sèvis ki gen rapò avèk edikasyon pitit yo ; pou fè sa, sèvis la ede nan plizyè lang avèk resous entèn ak ekstèn li, pou ranfòse kominikasyon.

Pou Mande Sèvis yo

Anplwaye nan Holyoke Public School: Pou mande sèvis tradiksyon ak entèpretasyon, ale nan paj Language Access (Sèvis Lang) lan, nan paj Staff Resource Center entranèt la ki anba ‘Staff Essentials’ nan pòtay entènèt HPS la.

Paran ak Responsab Legal: Si nou bezwen sèvis tradiksyon ak entèpretasyon, kontakte biwo prensipal nan lekòl pitit nou. Si lang nou pito sèvi pou kominikasyon an se yon lòt lang pase angle, distik / lekòl la oblije ba nou Enfòmasyon Enpòtan yo (Essential Information) nan lang nou di a.

Decorative image

KONTAK

Translation Office (Biwo Tradiksyon)
Depatman pou Sèvis Manm
Adrès elektwonnik : translator@hps.holyoke.ma.us

Nick Magnolia
HPS Translation Manager
nmagnolia@hps.holyoke.ma.us
413-512-5358

 

Marilyn Ramos
District Translator & Interpreter
mramos@hps.holyoke.ma.us

 

Linette Clayton
District Translator & Interpreter
lclayton@hps.holyoke.ma.us

 

Sharina De Leon Bermudez
District Translator & Interpreter
sdlbermudez@hps.holyoke.ma.us

Fòmilè pou Fanmi Reyaji

Holyoke Public Schools apresye reyaksyon paran ak responsab legal timoun voye tounen apre yo travay avèk entèprèt nan Distrik la, oswa lè yo bezwen mande asistans nan tradiksyon. Tanpri di nou sou fòmilè sa a nenpòt pwoblèm oubyen kesyon ou ka genyen pou tradiksyon (ekri oubyen pale).

Print Friendly, PDF & Email